خدمات ویژه پرستاری در منزل

خدمات پرستاری آوا گستر درمنزل:مهمترین وظایف این مرکزاراعه خدمات پرستاری ایمن به بیماران است که توسط افراد واجد شرایط دارای دانش و مهارت کافی و مجوز های لازم به مددجویان اراعه میگردد. سایر وظایف این مرکز عبارتند از خدمات مشاوره ای و خذمات ویزه پرستاری در منزل میباشد